Du er her: Hovedsiden / Nyheter / Pressemelding: LFKs økonomiske status

Informasjon til medlemmer og presse om klubbens økonomiske resultat for 2019

Bakgrunn og historikk

 Siden 2017 har klubben redusert sine lønnskostnader fra kr. 9 073 510 til kr 3 683 190, som er en reduksjon på om lag 5,4 mill. kroner. Konsekvensene av dette kuttet innebar at man så seg nødt til å avvikle stillingen som daglig leder på tilnærmet hel stilling, og at stillingen ble redusert til 50% stilling ved inngangen av 2019. i 2018 ble også stillingen som prosjektleder i 100 % stilling avviklet, samt at stillingen som sportsjef i 100 pst. stilling, og stillingen klubbsekretær 60% stilling ble  avviklet fra 2019. I tillegg ble posten relatert til avlønning av spillere kraftig redusert.

2019 ble i likhet med 2018 et svært krevende økonomisk år for Levanger FK. Årsregnskapet viser et negativt driftsresultat på kr. 817 000. Dette innebærer et avvik i forhold til vedtatt budsjett på om lag 1 200 000 kroner.

Styret fikk allerede i forbindelse med halvårsregnskapet for 2019 et varsel om at klubben gikk mot et driftsunderskudd. Dette medførte at styret iverksatte følgende tiltak, sommeren 2019:

 

  • Avvikle administrasjon. Innsparing, 86 400 kroner.
  • Løse spillere fra kontrakten. Innsparing, 104 000 kroner
  • Gjennomføring av «Oktoberfest». Økte inntekter, 60 000 kroner

 

I  sum ga ovennevnte tiltak en bedring på driftsresultatet med 250 400 kroner.

 

Nedenfor følger en oversikt over de største avvikene i regnskapet i forhold til budsjett, og som har ført til negativt driftsresultat:

Inntekter:

 

Fotballskolene                                            = 103 000 kr

Sponsorinntekter                                       = 309 000 kr

Salg av spiller                                            =   50 000 kr

Sum                                                          = 462 100 kr

 

Kostnader:

 

Overgangskostnader                                            =     76 000 kr

Dommerkostnader                                               =     75 000 kr

Avgift NFF                                                           =     37 000 kr

Refusjon sykepenger                                            =   200 000 kr

Økonomiprosjekter                                               =   210 000 kr

Reisekostnader                                                    =     49 000 kr

Reklame/Sponsor                                                 =     90 000 kr

Tap på fordringer                                                  =     52 000 kr

Sum                                                                    =    789 000 kr

Sum store avvik totalt                                         = 1 251 000 kr

 

 

Kommentarer:

 

Det er ingen tvil om at 2019 i likhet med 2018 har vært et krevende økonomisk år, og med et slikt avvik mellom budsjett og faktisk regnskap er dette en total skivebom. Jeg har full forståelse for at både klubbens medlemmer, samarbeidspartnere og dere i media stiller spørsmålet, hvordan kunne dette være mulig, sier avtroppende leder Robert Eriksson.

Eriksson peker på at man har hatt en inntektssvikt på blant annet sponsorinntekter, fotballskolen, og salg av spillere. På utgiftssiden har det vært for dårlig kontroll, oversikt og disiplin i administrasjonen, samt det gjennom styrets iverksatte tiltak om å få «absolutt alt opp på bordet» har dukket opp flere overraskelser som relaterer seg til forpliktelser klubben har pådratt seg i tidligere år.

Burde ikke styret hatt bedre kontroll?

 

-Når man ser det store avviket mellom budsjett og regnskap finnes det bare ett svar på det spørsmålet, og svaret er, ja. Vi i styret må helt klart ta vår del av ansvaret, sier Eriksson.

Han understreker at styret har brukt mye tid på klubbøkonomi og iverksatt en rekke tiltak de to siste årene.

-Dessverre er de tiltakene som har blitt iverksatt ikke vært tilstrekkelige, samtidig har det vært utrolig frustrerende at uforutsette kostnader fra tidligere tider har kommet opp, og som har vært ukjent for styret, før man selv har fått innsyn i det gjennom det oppryddingsarbeidet som har blitt iverksatt gjennom året, sier han.

Med de to siste års store negative driftsresultat vil det være nærliggende å stille spørsmålet om hvordan klubben har tenkt å snu skuta, og på sikte sikre økonomisk bærekraft for fremtiden?

 

-Selv om vi har lagt bak oss noen år som har vært ekstremt krevende økonomisk, mener styret det fortsatt er grunnlag for å kunne gjenreise klubbens økonomiske situasjon. Dette krever naturlig nok beinhard jobbing, og kontroll på hver krone, sier Eriksson.

For å få dette til trekker han frem følgende punkter som styret anbefaler for å bringe klubbens økonomi til å bli mer bærekraftig:

 

  • Refinansiering foretatt i 2019 gjør at man har vært i stand til å betale sine forpliktelser.
  • Nedbemanning av administrasjonen i 2019. Administrative oppgaver blir i 2020 utført av frivillige. Noe man også må påberegne i årene fremover.
  • Generelle driftskostnader er ytterligere redusert med ca. kr.1,5mill., jf. budsjett for 2020.
  • Klubben budsjetterer med ca. kr.400 000 i overskudd som skal gå til nedbetaling av langsiktig gjeld og bygge EK.

 

For at klubben skal komme ovenpå økonomisk finnes det bare en oppskrift. Det kreves solide overskudd i flere år fremover.

Eriksson sier at det fra klubbens side har vært jobbet kontinuerlig med både inntekts- og utgiftssiden. I tillegg har det vært gjort fremstøt mot både enkeltpersoner og bedrifter for å se på muligheter for kunne få inn ekstraordinære midler til klubben, men foreløpig har ikke dette gitt konkrete resultater.

- Klubben er forberedt på at snuoperasjonen vil ta flere år, men er samtidig innstilt på å jobbe hardt, og utføre det som kreves, for at vi fremdeles skal kunne ha toppfotball på Innherred. Barn og ungdom som ønsker å bli gode fotballspillere skal fremdeles ha et tilbud på Moan, og vi vil i 2020 styrke vår satsning på fotballakademier og erfaringsdeling ute i våre samarbeidsklubber. Det viktigste levangsbyggen kan gjøre er å komme på kamp og heie frem vårt lokale, unge lag. Samtidig håper vi det lokale næringslivet kan bidra ekstra fremover, slik at vi får hodet over vannet litt raskere, avslutter Eriksson.